「Lebecca」là hệ thống quản lý dịch vụ của Iterative Co., Ltd, vận hành bởi「TRYCODE」.

Đăng nhập dành cho Công ty

<<Chú ý>>
 ◆Hỗ trợ trên các trình duyệt:
 ・Chrome phiên bản 49.0.2623.110 m trở lên
 ・Firefox phiên bản 45.0.1 trở lên


◆Kích thước màn hình:
 1024 x 768 trở lên


◆CPU
 1 GHz 32bit (x86) hoặc 64bit (x64) CPU